โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม