สรุปหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
หลักสูตร
สถานะ
คณะ
วันที่
วันที่
เลขที่ ก.พ.รับรอง
เลขที่ กคศ.รับรอง
พ.ศ.
สภาอนุมัติ
สกอ.รับทราบ
นร 1004.3/
ศธ 0206.6/
1
25481521101778
ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 5-มี.ค.-56 24 20 ม.ค.57 1802 21 พ.ค.57
2
25481521101791
ครุศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 20-ธ.ค.-55 464 11 ธ.ค.56 1951 27 พ.ค.57
3
25481521101857
ครุศาสตรบัณฑิต
ดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 10-ก.ค.-56 222 20 พ.ค.57 1980 27 พ.ค.57
4
25481521101846
ครุศาสตรบัณฑิต
พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 16-พ.ค.-56 669 17 พ.ย.57 1193 27 ธ.ค.56
5
25481521101813
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 22-เม.ย.-56 21 14 ม.ค.57 1220 21 มี.ค.57
6
25481521101824
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 5-มี.ค.-56 24 20 ม.ค.57 1802 21 พ.ค.57
7
25481521101802
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 16-พ.ค.-56 669 17 พ.ย.57 1193 27 ธ.ค.56
8
25481521101835
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
4-เม.ย.-55 19-ก.ย.-56 82 24 ก.พ.58 1697 19 พ.ค.57
9
25571521102667
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
2557
ใหม่
ครุศาสตร์
27-ก.ย.-57 3-มี.ค.-58 241 4 มิ.ย.58 1182 18 ก.ย.58
10
25431521101694
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
18-ก.พ.-55 20-ธ.ค.-55 464 11 ธ.ค.56 1951 27 พ.ค.57
11
25471521103555
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการสอน
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
18-ก.พ.-55 28-พ.ย.-55 497 15 ก.ย.57 1987 27 พ.ค.57
12
25481521109272
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
การศึกษาพิเศษ
2555
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
18-ก.พ.-55 11-ก.ย.-55 79 23 ก.พ.58 1193 27 ธ.ค.56
13
25541521104622
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
2554
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
29-ม.ค.-54 26-เม.ย.-54 491 23 ธ.ค.54 2283 29 ก.ค.57
14
25401521101195
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
2556
ปรับปรุง
ครุศาสตร์
3-ส.ค.-56      
15
25531521104496
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
2553
ใหม่
ครุศาสตร์
24-ม.ค.-53 1-ก.ค.-53 188 22 มี.ค.55 2283 29 ก.ค.57
16
25501521101657
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์
2555
ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
18-ก.พ.-55 20-ส.ค.-56 197 30 เม.ย.58 1533 29 เม.ย.57
17
25501521101681
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สัตวศาสตร์
2555
ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
18-ก.พ.-55 24-เม.ย.-56 80 23 ก.พ.58 1853 22 พ.ค.57
18
25521521102087
วิทยาศาสตรบัณฑิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2554
ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
22-ต.ค.-54 22-ม.ค.-56 491 25 ธ.ค.56 2428 3 ก.ย.57
19
25431521101266
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2554
ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
22-ต.ค.-54 13-ก.พ.-56 192 28 เม.ย.58 964 21 มี.ค.57
20
25501521111039
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2555
ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
18-ก.พ.-55 16-ม.ค.-56 142 31 มี.ค.57 1948 27 พ.ค.57
21
25521521102098
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
2555
ปรับปรุง
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
18-ก.พ.-55 4-ก.พ.-57 250 10 มิ.ย.58 2450 5 ก.ย.57
22
25471521103048
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2556
ใหม่
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26-เม.ย.-57 3-ส.ค.-58   1209 18 ก.ย.58
23
25521521105924
เทคโนโลยีบัณฑิต
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2556
ปรับปรุง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4-พ.ค.-56 22-พ.ย.-56 740 11 ธ.ค.57 2018 28 พ.ค.57
24
25431521101378
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2554
ปรับปรุง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29-ม.ค.-54 10-ม.ค.-55 306 18 พ.ค.55 536 7 มิ.ย.55
25
25521521105935
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เซรามิกส์
2556
ปรับปรุง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4-พ.ค.-56 22-พ.ย.-56 740 11 ธ.ค.57 2018 28 พ.ค.57
26
25541521103068
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
2554
ใหม่
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26-ก.พ.-54 10-ม.ค.-55 306 18 พ.ค.55 536 7 มิ.ย.55
27
25511521106452
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโลจิสติกส์
2556
ปรับปรุง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4-พ.ค.-56 3-ธ.ค.-58 85 8 มี.ค.59 357 19 ม.ค.59
28
25531521103203
นิติศาสตรบัณฑิต
 
2553
ใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24-ม.ค.-53 16-มิ.ย.-53 530 24 ธ.ค.54 154 26 ก.พ.57
29
25501521101861
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 28-พ.ค.-58 326 5 ส.ค.58 41 15 ม.ค.59
30
25551521105387
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
2555
ใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18-ก.พ.-55 3-ก.พ.-58 211 12 พ.ค.58 971 28 ก.ค.58
31
25551521100731
รัฐศาสตรบัณฑิต
 
2555
ใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3-พ.ย.-55 20-มิ.ย.-56 600 24 ต.ค.57 1917 23 พ.ค.57
32
25531521103214
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ดนตรีสากล
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 9-ต.ค.-57 50 4 ก.พ.58 463 27 มี.ค.57
33
25501521101613
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาชุมชน
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 5-ก.ค.-56 222 20 พ.ค.57 1578 8 พ.ค.57
34
25501521106359
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 20-มิ.ย.-56 600 24 ต.ค.57 1917 23 พ.ค.57
35
25501521101804
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาจีน
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 2-ธ.ค.-56 741 11 ธ.ค.57 2020 28 พ.ค.57
36
25501521101837
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 2-ธ.ค.-56 741 11 ธ.ค.57 2020 28 พ.ค.57
37
25501521101848
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 22-มี.ค.-56 21 14 ม.ค.57 1758 21 พ.ค.57
38
25501521101815
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 30-ต.ค.-56 553 30 ก.ย.57 1074 21 มี.57
39
25501521101826
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30-มิ.ย.-55 30-ต.ค.-56 553 30 ก.ย.57 1074 21 มี.57
40
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
2554
ใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29-ม.ค.-54 19-ธ.ค.-54 173 20 มี.ค.55  
41
25441521100942
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2555
ปรับปรุง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18-ก.พ.-55 11-ก.ย.-56 446 28 ส.ค.57 2019 28 พ.ค.57
42
25531521104237
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ
2553
ใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24-ม.ค.-53 14-มิ.ย.-54 715.1 24 พ.ย.57 2283 29 ก.ค.57
43
25501521101635
นิเทศศาสตรบัณฑิต
 
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
4-พ.ค.-56 12-พ.ย.-56 714 24 พ.ย.57 1074 21 มี.57
44
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2557
ใหม่
วิทยาการจัดการ
27-ก.ย.-57      
45
25501521102568
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
4-พ.ค.-56 13-ธ.ค.-56 757 30 ธ.ค.57 1953 27 พ.ค.57
46
25501521102557
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
4-พ.ค.-56 30-ต.ค.-56 553 30 ก.ย.57  
47
25501521106348
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
22-ก.พ.-57 7-ก.ค.-58 432 13 ม.ค.59 241 5 ก.พ.59
48
25501521102546
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
22-ก.พ.-57 18-ก.ย.-58 13 12 ม.ค.59 168 23 ก.พ.59
49
25511521109635
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการประยุกต์
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
22-ก.พ.-57 รอผล    
50
25501521101646
บัญชีบัณฑิต
 
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
4-พ.ค.-56 2-ธ.ค.-56 741 11 ธ.ค.57 2020 28 พ.ค.57
51
25501521101624
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
4-พ.ค.-56 23-ก.ย.-57 71 18 ก.พ.58 382 26 มี.ค.58
52
25501521106361
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2556
ปรับปรุง
วิทยาการจัดการ
4-พ.ค.-56 23-ก.ย.-57 71 18 ก.พ.58 382 26 มี.ค.58
53
25541521104633
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ศึกษา
2554
ใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22-ต.ค.-54 10-ส.ค.-55 453 29 ส.ค.57 400 3 พ.ค.56
54
25501521101714
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมี
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 14-ต.ค.-56 445 28 ส.ค.57 1152 21 มี.57
55
25501521101692
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 20-มิ.ย.-56 600 24 ต.ค.57 1917 23 พ.ค.57
56
25501521101736
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ฟิสิกส์
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 14-ต.ค.-56 445 28 ส.ค.57 1152 21 มี.57
57
25501521101725
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีววิทยา
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 20-มิ.ย.-56 600 24 ต.ค.57 1917 23 พ.ค.57
58
25501521101703
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุลชีววิทยา
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 3-ต.ค.-56 363 1 ส.ค.57  
59
25501521101769
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 14-ต.ค.-56 445 28 ส.ค.57 1152 21 มี.57
60
25501521101758
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 14-ต.ค.-56 445 28 ส.ค.57 1152 21 มี.57
61
25431521101277
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 5-พ.ย.-58 211 12 พ.ค.58 971-28 ก.ค.58
62
25501521101782
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 22-ต.ค.-58 64 23 ก.พ.59 244 15 มี.ค.59
63
25501521101771
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถิติประยุกต์
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 23-ก.ย.-58 13 12 ม.ค.59 168 23 ก.พ.59
64
25531521104518
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ศึกษา
2556
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4-พ.ค.-56 8-พ.ย.-56 714 24 พ.ย.57 2283 29 ก.ค.57
65
25501521111028
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมี
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18-ก.พ.-55 16-ม.ค.-56 142 31 มี.ค.57 1948 27 พ.ค.57
66
25541521104644
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554
ใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29-ม.ค.-54 19-ม.ค.-55 306 18 พ.ค.55  
67
-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
2553
ใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24-เม.ย.-53 27-พ.ค.-54 96 9 ก.พ.55 2283 29 ก.ค.57
68
25531521104507
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2553
ใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24-เม.ย.-53 6-พ.ค.-54 96 9 ก.พ.55 2283 29 ก.ค.57
69
25501521101747
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์
2555
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3-พ.ย.-55 29-พ.ค.-56 737 8 ธ.ค.57 1913 23 พ.ค.57
70
25541521102901
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 
2554
ใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29-ม.ค.-54 26-ก.ค.-54 439 28 พ.ย.54 2283 29 ก.ค.57
รวมจำนวนหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบ TQF  = 70
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 2559