การรับรองหลักสูตรต่างๆ (ดาวน์โหลดเอกสาร) ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 2567

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี             หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปี 2558-2562)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2560          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2560          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พ.ศ.2560          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา 2560          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา พ.ศ.2560          
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา พ.ศ.2560          
         
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปี 2558-2562)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
   
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560          
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ.2560          
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ.2560          
         
 
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปี 2558-2562)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
บัญชีบัณฑิต พ.ศ.2560          
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560          
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ.2560          
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2560          
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ.2560
       
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2560          
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ.2560          
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2560          
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ.2560          
             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปี 2558-2562)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2560
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2560          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2560          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2560
       
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2560          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ พ.ศ. 2562          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงามและสปา พ.ศ.2562          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา พ.ศ.2562          
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2562          
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ พ.ศ.2562          
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2562          
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา พ.ศ.2562          
             
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปี 2558-2562)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2559
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2559
       
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2560
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2560
       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2559
       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2562          
             
             
   
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปี 2558-2562)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2559
     
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559
       
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ พ.ศ.2561        
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ.2561        
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2561        
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562        
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2560
       
             
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปี 2558-2562)
  หลักสูตร สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
           
             
คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปี 2558-2562)
  หลักสูตร สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562