งานสหกิจศึกษา
     
เอกสารนิทรรศการสหกิจศึกษา    
แบบเสนอข้อมูล โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แบบเสนอข้อมูล โครงงานสังคม มนุษย์และการจัดการ ดาวน์โหลด  
แบบเสนอข้อมูล โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด  
     
เอกสารต่างๆ    
รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
โครงร่างโปสเตอร์นำเสนอโครงานสหกิจศึกษา(Template)  
     
เอกสารดำเนินงานสหกิจศึกษา    
เอกสารสหกิจศึกษา
word
pdf
1. coop_01 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
2. coop_02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
3. coop_03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา
4. coop_04 แบบเสนองานสหกิจศึกษา
5. coop_05 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา
6. coop_06 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
7. coop_07 แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
8. coop_08 แบบแจ้งโครงร่างและรายงานการปฏิบัติงาน
9. coop_09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
10. coop_10 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
11. coop_11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
12. coop_12 แบบสอบถามสำหรับพนักงานที่ปรึกษา
13. coop_13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
14. coop_14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดาวน์โหลด
15. coop_14(1) แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับสถานประกอบการ)
16. coop_15 แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
18. coop_16 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา
19. coop_17 แบบคำร้องทั่วไปกรณีเปลี่ยนสถานประกอบการหรืออื่นๆ
20. coop_18 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
21. coop_19 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์นิเทศ