การรับรองหลักสูตรต่างๆ (ดาวน์โหลดเอกสาร)  ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2561

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี             หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปี 2553-2557)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
โหลดเอกสาร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2554
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2555
   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2555
 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา    
 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 2557
   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา พ.ศ. 2553
 
         
 
         
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปี 2553-2557)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553
รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2555
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ 2553
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2555
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555
 
         
 
         
 
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปี 2553-2557)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
นิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
 
บัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2556
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2556
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2556
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2556
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2556
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2556
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ พ.ศ. 2556
 
         
 
         
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปี 2553-2557)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ พ.ศ. 2555
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. 2556
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. 2554
             
             
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปี 2553-2557)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2554
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2555
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2555
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2555
 
             
             
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปี 2553-2557)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ พ.ศ. 2556
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2556
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2554
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555