การรับรองหลักสูตรต่างๆ (ดาวน์โหลดเอกสาร) ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2561

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี             หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปี 2548-2552)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ.2548
(วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย,การศึกษาพิเศษ, พลศึกษา, ดนตรีศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)
โหลดเอกสาร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2548
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2548
 
   
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2551
 
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2549    
 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2550
 
 
         
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปี 2548-2552)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 
   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2550
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2550
 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2550
 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2550
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550
 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2550
 
 
         
 
         
 
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปี 2548-2552)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2550
 
   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550
   
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2550
   
บริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2550 (วิชาเอกการจัดการทั่วไป,การตลาด,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2550
   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง พ.ศ. 2551
 
   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ พ.ศ. 2550
   
         
 
         
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปี 2548-2552)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2552
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2550
   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2550
     
             
             
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปี 2548-2552)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2550
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2551
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2550
   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2552
   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2550
   
             
             
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปี 2548-2552)
 
หลักสูตร
สกอ.
กพ.
ก.ค.ศ.
สภาวิชาชีพ
อื่นๆ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ พ.ศ. 2552
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2552
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)พ.ศ. 2551
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2551