ประชาสัมพันธ์

  งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ "ชุดวิชา (Module)" คณะต่างๆ
ประกาศฯ หลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563
ประกาศฯ เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศฯ นโยบายการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 2563-2567
ประกาศฯ นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2562-2565
ประกาศฯ มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษา 2562
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา - พ.ย. 58
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 - พ.ย.58
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 - พ.ย. 58
การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) - พ.ย.58
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิตตำรา พ.ศ.2558
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชา - เม.ย. 58
การบริหารและดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา - ก.พ. 58
กลไกการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(พ.ศ.2556-2559)
   
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดาวน์โหลด-เอกสารใบรับสมัครนักศึกษาช่วยสอน(TA)
ดาวน์โหลด-เอกสารจัดคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด-แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ รายวิชาศึกษาทั่วไป
ดาวน์โหลด-เอกสารแบบเสนอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติรายวิชาศึกษาทั่วไป(ปีงบประมาณ 2560)
ดาวน์โหลด-เอกสารขอเบิกทุนนักศึกษาช่วยสอน
ดาวน์โหลด-เอกสารแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
  สหกิจศึกษา
ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มสำรวจกำหนดการนิเทศนักศึกษา
ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มคู่มือสหกิจศึกษา (COOP_PSRU01-19)
ดาวน์โหลด - เอกสาร coop14(1)แบบประเมินโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับสถานประกอบการ)
ดาวน์โหลด - รูปแบบรายงานและโปสเตอร์ในงานสหกิจศึกษาพิบูลสงคราม
ดาวน์โหลด - เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานหรือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คู่มือสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ
ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา

 

 

หน่วยงานต่างๆ    
คณะครุศาสตร์   สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองนโยบายและแผนงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองบริหารงานบุคคล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองบริการการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ