แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (ดาวน์โหลดเอกสาร)

CCPS01-แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
CCPS02-แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
CCPS03-แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี
CCPS04-แบบเสนอขอเปิดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
CCPS05-แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี
CCPS06-แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
CCPS07-แบบเสนอรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
CCPS08-แบบเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
CCPS09-แบบเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
CCPS10-แบบเสนอขอเปิดวิชาศึกษาทั่วไป
CCPS11-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ TQF
(ดาวน์โหลดเอกสาร)

มคอ.02-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มคอ.03-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มคอ.04-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโท
มคอ.05-แบบรายงานข้อมูลการพิจาณารายละเอียดของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มคอ.06-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
มคอ.2-แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี
มคอ.2-แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
มคอ.3-แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาฯระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ
มคอ.4-แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามฯ
มคอ.5-แบบเสนอการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฯ
มคอ.6-แบบเสนอการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนามฯ
มคอ.7-แบบเสนอการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรฯ