แบบฟอร์มต่างๆ(ดาวน์โหลดเอกสาร) updated 01/07/67

CCPS01-แบบตรวจสอบความพร้อมเพื่อบรรจุหลักสูตรในแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาฯ
CCPS02-แบบขอเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร(ระดับปริญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
CCPS03-update
CCPS03-update
CCPS04-แบบขอปิดหลักสูตร
CCPS05-แบบขอเปิดรายวิชาใหม่-ระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา
CCPS06-แบบขอปรับปรุงรายวิชา-ระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา
CCPS07-แบบขอเปิดรายวิชาใหม่-ระดับบัณฑิตศึกษา
CCPS08-แบบขอปรับปรุงรายวิชาบัณฑิตศึกษา
CCPS09-แบบขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(สมอ.08)
CCPS10-แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
CCPS11-แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
CCPS12-แบบขอเปิดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
CCPS13-แบบขอปรับปรุงรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
CCPS14-แบบขอเปิดชุดวิชา-Module
CCPS15-แบบขอเปิดรายวิชาใหม่-ชุดวิชา(Module)
CCPS16-แบบขอปรับปรุงรายวิชา-ชุดวิชา(Module)
CCPS17-แบบจัดทำเกณฑ์การเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
CCPS18-แบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนรายวิชา
CCPS19-แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์(พัฒนาหลักสูตร OBE+CWIE)


แบบฟอร์ม- สำหรับหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA
(ดาวน์โหลดเอกสาร)

   
TQF2-(OBE-CWIE)แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี
TQF2-(OBE)แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา
TQF3-แบบรายละเอียดของวิชา
TQF4-แบบรายละเอียดของกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม-สหกิจศึกษา
TQF5-แบบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
TQF6-แบบรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม


แบบฟอร์ม- การดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
(ดาวน์โหลดเอกสาร)

มคอ.02-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มคอ.03-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มคอ.04-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาโท
มคอ.05-แบบรายงานข้อมูลการพิจาณารายละเอียดของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มคอ.06-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาเอก
มคอ.3-แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาฯระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ
มคอ.4-แบบเสนอการจัดทำรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามฯ
มคอ.5-แบบเสนอการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฯ
มคอ.6-แบบเสนอการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนามฯ