ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
updated 07/01/67

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับุปริญญาตรี พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งฯ พ.ศ.2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 2553
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2549