ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

คำสั่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558
   

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด-เอกสารใบสมัครนักศึกษาช่วยสอน(TA)
ดาวน์โหลด-เอกสารขอเบิกทุนนักศึกษาช่วยสอน(TA)
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ (ปีงบประมาณ2560)
ดาวน์โหลด-แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป(GE55)
ดาวน์โหลด-แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป(GE57)
ดาวน์โหลด-แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป(GE59)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักศึกษาช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป 2/2558
ประกาศฯ การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป 2/58
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักศึกษาช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1/58
ใบสมัครนักศึกษาช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1/58
ประกาศฯ การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1/58