ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2567
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558
   

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด-เอกสารใบสมัครนักศึกษาช่วยสอน(TA)
ดาวน์โหลด-เอกสารขอเบิกทุนนักศึกษาช่วยสอน(TA)
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ (ปีงบประมาณ2560)
ดาวน์โหลด-แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป(GE55)
ดาวน์โหลด-แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป(GE57)
ดาวน์โหลด-แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป(GE59)