ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2566
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2562
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะ
  กรรมการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบการ
  ประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักศึกษาช่วยสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบริหารและการดำเนินการของหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอปิดหลักสูตร สาขาวิชาเดิม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2561
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กลไกการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการ (พ.ศ. 2556-2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2553