ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบริหารและการดำเนินการของหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอปิดหลักสูตร สาขาวิชาเดิม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กลไกการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการ (พ.ศ. 2556-2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2553