มคอ.3 - มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ปรับปรุงล่าสุด 17 มิถุนายน 2562
รายวิชากลุ่มภาษา
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ดาวน์โหลด
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
-
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
     

รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
    ดาวน์โหลด
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา
GEHU101 ปรัชญาชีวิต
GEHU102 ความจริงของชีวิต
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต
GEHU105 ดนตรีนิยม
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์
-
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
-
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิตอล
-
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับผู้สูงอายุ
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต
     

รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ดาวน์โหลด
GESO100 มนุษย์กับสังคม
GESO101 วิถีไทย
GESO102 วิถีโลก
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง
GESO104 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
-
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต
-
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
-
GESO110 พิษณุโลกศึกษา
GESO111 รู้ทันการเงิน
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป
     

รายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ดาวน์โหลด
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ
GESC103 สถิติในชีวิตประจำวัน
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
GESC107 พลังงานกับชีวิต
GESC108 อาหารอาเซียน
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
GESC110 พืชในชีวิตประจำวัน
     

รายวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ดาวน์โหลด
GESS100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต
GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต
GESS103 งานช่างในชีวิตประจำวัน
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจำวัน
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
-
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
GESS107 วิถีสุขภาพ