มคอ.3 - มคอ.5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2559
ปรับปรุงล่าสุด 26 มกราคม 2560
รายวิชากลุ่มภาษา
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้        
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ        
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร        
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร        
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม        
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย        
           

รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา        
GEHU101 ปรัชญาชีวิต        
GEHU102 ความจริงของชีวิต        
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน        
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต        
GEHU105 ดนตรีนิยม        
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์        
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย        
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่        
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจำวัน        
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิตอล        
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับผู้สูงอายุ        
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต        
           

รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
GESO100 มนุษย์กับสังคม        
GESO101 วิถีไทย        
GESO102 วิถีโลก        
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง        
GESO104 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต        
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน        
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย        
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง        
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต        
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ        
GESO110 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย        
GESO111 พิษณุโลกศึกษา        
GESO112 รู้ทันการเงิน        
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป        
           

รายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน        
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม        
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ        
GESC103 สถิติในชีวิตประจำวัน        
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน        
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต        
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน        
GESC107 พลังงานกับชีวิต        
GESC108 อาหารอาเซียน        
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น        
           

รายวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
   
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
GESS100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ        
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต        
GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต        
GESS103 งานช่างในชีวิตประจำวัน        
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจำวัน        
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์        
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ        
GESS107 วิถีสุขภาพ