หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

คณะครุศาสตร์
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
7. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
3. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


คณะวิทยาการจัดการ
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม