หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์
1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 2555
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ.2555
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553
2. รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2555
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2555
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2555
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2555
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2555
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2555

คณะวิทยาการจัดการ
1. นิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
2. บัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2556
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2556
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2556
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2556
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2556
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2556
9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2555
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ พ.ศ. 2555
11. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
12. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2554
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2555
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2555

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ พ.ศ. 2556
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2554
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2556
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2554
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556